Het beginverhaal

Waarom een nieuw lokaal?

Gedwongen verhuizing uit Marksesteenweg

De Gidsenkluis aan de Marksesteenweg
Door uitbreidingsplannen van Howest zijn we sedert een paar jaar op zoek naar een alternatieve huisvesting voor ons lokaal Gidsenkluis. Door het feit dat de opstalrechtgever de grond heeft verkocht aan de Howest, en het feit dat de hogeschool bouwplannen heeft op de site moeten we onze lokalen vrij maken.
Onze meisjeswerking, Gidsen Groeninge, is voornamelijk actief op onze site Gidsenkluis, aan de Marksesteenweg. Door de geplande ontwikkelingen van Howest is Gidsen Groeninge dus op zoek naar een nieuwe locatie.

Alternatieven voor Gidsenkluis

In een eerste ronde hebben we alternatieven gezocht voor de Gidsenkluis, en hebben we mogelijke sites bezocht om te zien of een nieuwbouwproject mogelijk is.

Ook de eigen sites werden onderzocht:
  • Cederlaan: hier is op korte termijn een grondige verbouwing of beter een nieuwbouw noodzakelijk omdat het lokaal bouwvallig is. In de huidige toestand kan er slechts een beperkte werking worden ontplooid.
  • Bad Godesberglaan (BAD): het lokaal is in goede staat, en kan meer takken opvangen op voorwaarde dat er voldoende speelruimte in de buurt is
Beslissing om van drie naar twee sites terug te plooien

Lokaal BAD aan de Bad Godesberglaan
Na dit onderzoek hebben we in 2012 beslist om de eigen twee sites (Cederlaan en BAD) verder te ontwikkelen en geen derde site meer te ontwikkelen, op voorwaarde dat de Stad deze denkpiste volgt en ons daarin wil ondersteunen. Deze keuze zou voor alle partijen de meest duurzame en goedkoopste piste zijn.

We pakken het probleem aan als groep en willen als alternatief voor de Gidsenkluis de lokalen van onze jongenswerking inzetten. Scouts Groeninge beschikt over twee lokalen: aan de Bad Godesberglaan en aan de Cederlaan. Daarvoor moeten we werk maken van het optimaliseren van de spreiding van onze werking over de twee resterende locaties.

Herverdeling en reorganisatie werking Scouts en Gidsen Groeninge

Binnen de groep zijn dan ook gesprekken gevoerd om de takken optimaal te verdelen over de bestaande sites. Uit onze analyse is gebleken dat er in het weekend in de Cederlaan per dag een maximum capaciteit is van 3 takken en 120 leden. Het gaat immers niet enkel over lokalen, het gaat ook en bovenal over buitenspeelruimte en speelzones op het terrein en in de buurt van het lokaal. Op vandaag is dit ook de capaciteit in de Bad Godesberglaan.


De tweede stap was vervolgens het definiëren van wat extra nodig is om het verdwijnen van de Gidsenkluis op te vangen. Uit onze analyse blijkt dat er minstens nood is aan een extra lokaal en een extra speelbuitenruimte.

  • In de Cederlaan voldoet het huidige lokaal niet, maar kan een nieuwbouw meer comfort en ruimte bieden.
  • In de Bad Godesberglaan moet er nog extra speelbuitenruimte komen.

Net voor het overleg met de Schepen van Jeugd - januari 2013.
Met deze interne optimalisering hebben we als werking enorme inspanningen geleverd om de vragen naar de stad en het ruimtegebruik te limiteren. Als Scouts en Gidsen Groeninge verkiezen we dus om in de mate van het mogelijke de werking terug te plooien op onze twee bestaande sites.

De redenen daarvoor zijn te vinden bij de huidige opstalrechtregelingen, de onderhoudbaarheid en beheersbaarheid.

Ook is dit duurzamer naar ruimtegebruik. We kiezen immers voor dubbelgebruik van lokalen: waar nu elke tak een bijna exclusief lokaal heeft zullen de takken in de toekomst lokalen moeten delen.